Autor: Zespół "FILEO"

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA Wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach dotyczących osób pozostających w kryzysie. Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z sytuacją kryzysową w tym przemocy w rodzinach, dysfunkcją i adaptacją oraz tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin i najbliższego środowiska. Edukacja społeczna w tym edukacja grup zawodowych w zakresie problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją.