Zespół stresu pourazowego PTSD (post traumatic stress disorder)

Zespół stresu pourazowego PTSD (post traumatic stress disorder)

17 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

Zespół stresu pourazowego (w skrócie PTSD) – to zaburzenie często rozpoznawane u osób
doznających przemocy. Aby stwierdzić u danej osoby PTSD, muszą być spełnione
następujące kryteria:


1. Pacjent był narażony na wydarzenie zagrażające lub katastroficzne, które mogłoby
spowodować przenikliwe odczuwanie cierpienia u niemal każdego:
– podczas tego wydarzenia miała miejsce ekspozycja na doświadczenie zagrożenia
życia;
– bardzo silny stres podczas tej ekspozycji.
2. U pacjenta występuje ponowne odtwarzanie traumy w postaci:
– powracających przykrych wspomnień i snów;
– nagłego działania lub odczuwania w taki sposób, jak gdyby traumatyczne
wydarzenie nastąpiło ponownie;
– silnego stresu i gorszego samopoczucia w sytuacji zetknięcia się z okolicznościami
przypominającymi traumatyczne zdarzenie lub związanymi z nim;
– fizjologicznej reakcji podczas ponownego zetknięcia się z sygnałami
przypominającymi zdarzenie.

3. Pacjent aktualnie unika lub preferuje unikanie okoliczności przypominających
traumatyczną sytuację lub związanych z nią, co nie miało miejsca przed wystąpieniem
traumatycznej sytuacji:
– usiłowanie unikania myśli lub uczuć kojarzących się z traumą;
– usiłowanie unikania aktywności;
– amnezja;
– zmiejszenie zainteresowania istotnymi zajęciami i sprawami;
– uczucie obojętności;
– poczucie braku perspektyw na przyszłość.
4. Uporczywie utrzymujące się objawy zwiększonej wrażliwości i stanu pobudzenia (nie
mające miejsca przed wystąpieniem traumatycznej sytuacji) w postaci którychkolwiek
dwóch z poniższych:
– trudności z zasypianiem i podtrzymaniem snu;
– drażliwość lub wybuchy gniewu;
– trudności w koncentracji uwagi;
– nadmierna czujność;
– nasilony strach przy nieoczekiwanych bodźcach.

Wszystkie kryteria muszą zostać spełnione w ciągu 6 miesięcy od stresującego
wydarzenia albo od zakończenia okresu oddziaływania stresora.

Złożony zespół stresu pourazowego (w skrócie DESNOS) – to zaburzenie rozpoznawane
u osób z wieloletnimi doświadczeniami traumatycznymi. O DESNOS możemy mówić, gdy
spełnione są następujące kryteria:


1. Zmiany w regulacji emocji, takie jak:
– nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne;
– zachowania autodestrukcyjne, takie jak samouszkodzenia i zaburzenia odżywiania;
– myśli samobójcze;
– problemy seksualne, takie jak kompulsywność czy zahamowanie zachowań
seksualnych;
– problemy w wyrażaniu złości.
2. Zmiany w uwadze i świadomości:
– dysocjacje – odłączenie uwagi od świadomości;
– amnezja w związku z przeżytą traumą;
– zmiany w postrzeganiu siebie;
– negatywny obraz samego siebie;
– poczucie bezradności, bezsilności;
– odczuwanie wstydu, poczucia winy;
– poczucie napiętnowania (stygmatyzacji).
3. Zmiany w relacjach z ludźmi:
– trwały brak zaufania;
– rewiktymizacja (ofiara przemocy doznaje kolejnej krzywdy ze strony innych osób);
– wiktymizacja (proces stawania się ofiarą).

4. Somatyzacje (doświadczanie pod wpływem stresu objawów płynących z ciała):
– przewlekły ból;
– objawy ze strony układu pokarmowego, oddechowego, układu krążenia;
– objawy konwersyjne (do najczęstszych należą: zaburzenia koordynacji ruchowej i
równowagi, osłabienie, porażenie kończyn, utrata czucia części ciała);
– objawy seksualne.
5. Zmiany w systemie wartości:
– utrata wiary;
– poczucie beznadziei;
– rozpacz.

Pobierz pdf  : zespół stresu pourazowego

Film