Definicja Przemocy

Definicja Przemocy

17 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

Przemoc

jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy więc mówić wtedy, gdy zostaną spełnione cztery warunki:

1) Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą

2) Jest to działanie intencjonalne (czyli zamierzone) lub zaniechanie działania

3) Działanie lub zaniechanie działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

4) Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Kim jest ofiara przemocy? Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%).

Wyróżnia się cztery zasadnicze elementy, które charakteryzują osobę pozostającą w biernej postawie w stosunku do stosowanej wobec niej przemocy:

– silnie wyuczona bezradność – która wynika zwykle z doświadczeń relacji z innymi ludźmi, głównie rodzicami:

osoba nic nie może zrobić, a powtarzające się porażki w próbach unikania cierpienia powodują głębokie poczucie bezradności, postrzeganie swojej sytuacji jako beznadziejnej; – współuzależnienie – czyli gotowość do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za czyjeś zachowanie, zwykle dotyczy to dzieci, ponieważ często łatwo wmówić im poczucie winy za istniejący stan rzeczy;

– silna hierarchia w rodzinie – w rodzinach gdzie brak jest relacji partnerskich, a raczej oparte są one na silnie naznaczonej hierarchii i despotyzmie, które sprzyjają trwaniu w roli ofiary;

– poczucie bycia przedmiotem – zgoda na bycie instrumentem czyich pragnień i celów, ma to związek z niskim poczuciem własnej wartości oraz silnie uwewnętrznionym poczuciem winy; osobie takiej brakuje poczucia godności osobistej, zanika potrzeba akceptacji siebie oraz miłości.

Powyżej wymienione elementy mogą być zarówno przyczynami, jak i skutkami doświadczania złego traktowania w rodzinie, ponieważ cechy, które sprzyjają stawaniu się ofiarą, często się wzmacniają w czasie trwania w tej roli.

Źródło: NIE BIJ! Serwis informacyjny Centrum Służby Rodzinie