Dzieciństwo bez przemocy

Organizator: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Cel kampanii: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

źródło