„Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy”

Biuro jest frontem merytorycznego wsparcia dla osób doznających przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, cyberprzemocy itp

Można tu dyskutować, zadawać pytania, publikować materiały antyprzemocowe, z innych grup i stron o podobnej tematyce, samopomocy, rządowe itd.

Komentując artykuły obowiązuje wolność wypowiedzi, stosownie do tematyki i celów działania Strony.

Komentując ,szanujemy się wzajemnie- pamiętając w szczególności o osobach skrzywdzonych, iż one nie potrzebują naszej krytyki, zawiści, agresji a miłości i wsparcia.

Strona finansowana jest ze środków własnych(przeznaczonych na cele statutowe) Fundacji:

Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom PrzemocyKRS: 0000705635

Możecie Państwo wesprzeć naszą działalność statutową przekazując dowolną kwotę pieniężną:

BPKOPLPW- PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Regulamin

I Postanowienia ogólne:

1. Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy zostało utworzone przez Fundację „FILEO” na potrzeby działalności Fundacji.

2. Wszelkie informacje dotyczące działalności Biura są umieszczane na stronie internetowej Portalu Informacyjnego Fundacji „FILEO”.

3. Działalność Biura jest zgodna z celami Fundacji.

4. Funkcjonowanie Biura opiera się głównie na działalności prospołecznej w internecie.

5. Nadzór nad działalnością Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych Online i Cyberprzemocy Fundacji „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy należy do Zarządu Fundacji.

II Cele działania:

Przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich przejawów przemocy w internecie poprzez:

1. Monitorowanie skali i zasięgu zachowań patologicznych online i cyberprzemocy.

2. Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w internecie.

3. Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży.

4. Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie problematyki występowania przemocy w internecie.

III Sposoby działania:

Biuro realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy.

2. Udzielanie pomocy merytorycznej i psychologicznej.

3. Podejmowanie działań profilaktycznych, interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych na rzecz osób dotkniętych cyberprzemocą.

4. Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka.

5. Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, władzami lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.

6. Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o problemach osób dotkniętych przemocą w internecie.

7. Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zachowań patologicznych online i cyberprzemocy.

Cele, treść oraz sposoby działania witryny internetowej:

< info.fundacja-fileo.pl >

wpisują się w realizację celów i zasad działania Fundacji:

Fileo- Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS: 0000705635

Zarząd Fundacji Fileo podjął Uchwałę o publikacji serwisu informacyjnego.