SYTUACJA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

SYTUACJA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

31 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

W obraz osób, które doświadczają przemocy, wpisany jest charakterystyczny sposób funkcjonowania. Powinien on być uwzględniany przy opracowywaniu planów pomocy   i rozpoznawaniu tzw. zasobów, czyli mocnych stron tych osób. Specyfiką przemocy  w rodzinie są także inne problemy, które współistniejące z przemocą, takie jak na przykład: nadużywanie alkoholu bądź innych środków uzależniających przez którąś ze stron, współuzależnienie osób poszkodowanych, zespół stresu pourazowego (tzw. PTSD) u ofiar, zaburzenia osobowości i choroby psychiczne oraz inne.

 

Czynniki wpisane w sposób funkcjonowania osób doznających przemocy można podzielić na:

 1. zniewalające – są to siły i procesy sprzyjające pojawianiu się lub utrwalaniu przemocy;
 2. wyzwalające – czyli siły i procesy, które umożliwiają zapobieganie pojawianiu się następnych aktów przemocy oraz umacniające ofiarę przemocy w podejmowaniu działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie.

Do źródeł czynników zniewalających i wyzwalających należą:

 • warunki bytowe
 • postawy osób znaczących
 • dostępność i jakość instytucjonalnych form interwencji i wsparcia
 • styl zachowania, osobowość i inne właściwości ofiary
 • specyfika relacji pomiędzy ofiarą i sprawcą
 • inne znaczące relacje w ludźmi np. z dziećmi
 • pamięć minionych doświadczeń życiowych ofiary.

Do czynników zniewalających, czyli utrudniających ofierze wychodzenie z sytuacji przemocy domowej należą:

 1. mity i stereotypy podtrzymujące przemoc;
 2. milczenie świadków przemocy;
 3. działające mechanizmy przemocy, w tym:
 • cykle przemocy
 • wyuczona bezradność
 • zjawisko „prania mózgu”
 • proces wtórnej wiktymizacji (burzenie utrwalonych przekonań, wtórne zranienie, przybranie tożsamości ofiary);
 1. czynniki podtrzymujące przemoc:
 • wewnętrzne: niektóre cechy osobowości, zaburzenia i choroby psychiczne, niedojrzałość emocjonalna itp.;
 • zewnętrzne: zła sytuacja rodzinna i materialna, autokratyczny model wychowania, brak pracy, niewłaściwe wzorce przekazane przez otoczenie, itp.

Do czynników wyzwalających, czyli pomagających w zatrzymaniu przemocy   i wyjściu z sytuacji przemocy domowej należą:

 1. zasoby wewnętrzne, w tym:
 • umiejętności i wiedza
 • konkretne działania i zachowania
 • dotychczasowe sposoby radzenia sobie z sytuacją problemową
 • plany i marzenia
 • doświadczenia życiowe;
 1. zasoby zewnętrzne, w tym:
 • inni ludzie (rodzina, dzieci, znajomi)
 • instytucje
 • dobra materialne
 • środowisko naturalne.

W wychodzeniu z sytuacji przemocy pomaga:

 • powiedzenie innym o doznawanej przemocy – przełamanie tabu milczenia
 • zwrócenie się o pomoc do sąsiadów, przyjaciół, rodziny
 • zwrócenie się po pomoc do instytucji: ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum do spraw przemocy w rodzinie, punktu informacyjno-konsultacyjnego, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się pomocą osobom doznającym przemocy itp.
 • skorzystanie z poradni psychologicznej, rozmowa ze specjalistą zajmującym się sprawami przemocy
 • wzięcie udział w grupie wsparcia
 • wezwanie Policji
 • uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”
 • podjęcie kroków prawnych i wykorzystanie możliwości prawnych (sprawa o alimenty, postępowanie karne, separacja).

Kierunki pracy z osobą doznającą przemocy obejmują następujące obszary:

 • naukę dbania o bezpieczeństwo własne i dzieci
 • zmianę postawy wobec siebie
 • poszukiwanie i wzmacnianie mocnych stron, nauka korzystania z nich
 • określenie potrzeb, wynikających z nich celów oraz ich realizacja
 • zwiększenie poczucia kontroli i sprawczości
 • zmiana relacji ze sprawcą przemocy
 • zachęcenie do samodzielności
 • nauka asertywnych zachowań
 • udzielanie pomocy w konkretnych sprawach.